artykuł nr 1

Uchwała Nr 47/VII/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 16 lipca 2004 r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr 25/111/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.

 

Działając na podstawie art. 37b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje

 

W uchwale Nr 25/111/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta wprowadza się następujące zmiany:

 

§ l

 

§ 3 pkt. l otrzymuje brzmienie: „Za usprawiedliwioną uważa się nieobecność wynikłą wyłącznie z powodu uczestnictwa w naradach, szkoleniach oraz wykonywania innych czynności związanych ze sprawowaniem funkcji przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, jak również nieobecność wynikłą z przypadków losowych”.

 

§2

 

 

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. pozostawia się bez zmian.

 

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.