artykuł nr 1

Uchwała Nr 48/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 48/VII/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 16 lipca 2004 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Cieszanowie do podpisania umowy o współpracy z gminą Radeburg -Berbisdorf.

 

Działając na podstawie art.18 ust.2. pkt. 12 a ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 42. póz. 1591 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

 

§1

 

  1. Rozpocząć współpracę z gminą partnerską Radeburg - Berbisdorf (Niemcy).
  2. Udzielić pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Cieszanowie
    mgr inż. Stanisławowi Różyckiemu do podpisania umowy o współpracy z ww. gminą.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 11 lipca 2004 r.