artykuł nr 1

Uchwała Nr 49/VII/2004

Uchwała Nr 49/VII/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 16 lipca 2004r.

 

 

w sprawie zmiany zakresu wykonania zadań inwestycyjnych - załącznik nr 8 a Uchwały Rady Miejskiej nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 póz. 1591 z późn.zm. / oraz art. 109 rat. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 155 póz. 1014 z późn.zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje;

 

§ 1

 

W załączniku nr 8 a pod nazwą „Porządkowanie Gospodarki Wodno-Sciekowej i rekreacji” w/w Uchwały zmienia się sposób finansowania i zakres wykonywania zadania nr 4 pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków dla wsi: Kowalówka, Żuków, Nowy i Stary Lubliniec. Równocześnie rozszerza się zakres wykonywania zadań w roku 2005 o zadania:

 

  1. Włączenie istniejących oczyszczalni ścieków z terenu Osiedle Nowe Sioło do oczyszczalni w Cieszanowie.
  2. Budowa kanalizacji w Cieszanowie na ulicy Mickiewicza.
  3. Budowa kolektora i przepompowni w Dachnowie w celu odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Załużu.
  4. Rekultywacja terenów po wysypiskach śmieci-Lubliniec Nowy i Cieszanów.

 

§ 2

Wprowadza się zadania do realizacji na rok 2006.Wykaz zadań określa załącznik nr 8 a.

 

§ 3

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

 

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.