artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 54/VIII/2004 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 sierpnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 54/VIII/2004

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna

 Działając na podstawie art. 18 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/


 
RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE
 
 postanawia

§ 1

I. Przydzielić nieodpłatnie na  wniosek zebrania wiejskiego wsi Chotylub
1. 10 m3 drewna tartacznego na budowę mostu na rzece Brusience i drodze dojazdowej do łąk i lasu.
2. 40 mp drewna opałowego na ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Chotylubiu.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń U M i G Cieszanów.