artykuł nr 1

Uchwała Nr 52 / VIII / 2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr 52  / VIII / 2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

 

 

 

W sprawie : uchwalenia Statusu Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie.

 

  Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, art. 110 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. / oraz art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm. /.

 

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia :

 

§ 1

 

Ustalić Status Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Kierownikowi MGOPS w Cieszanowie.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr 28/III/95 Rady Gminy i Miasta w Cieszanowie z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy społecznej w Cieszanowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

 

Załączniki:
Załącznik70 KB