artykuł nr 1

Uchwała Nr 50/VIII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2004r.

Uchwała Nr 50/VIII/2004

 

Rady Miejskiej w Cieszanowie

 

z dnia  30 sierpnia 2004 r.

 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego. 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 190 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm./ w związku z art. 1 pkt. 63 lit. b i art. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 102, poz. 1055/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

 

stwierdza

 

§ 1

 

Wygaśnięcie mandatu Radnego Pana Czesława Mazurka w okręgu wyborczym Nr  6 w Nowym Siole, w związku z prawomocnym wyrokiem  Sądu Rejonowego w Lubaczowie Wydział VII Grodzki z dnia 28 maja 2004 r. sygn. akt VII.K.332/04.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.