artykuł nr 1

PLAN ROZWOJU GMINY CIESZANÓW

PLAN  ROZWOJU GMINY CIESZANÓW NA LATA  2004 – 2006
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA  2007 - 2013


 

Spis treści:

 

 

Rozdział I   OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU GMINY CIESZANÓW

Rozdział II   AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE  GMINY CIESZANÓW

2.01 Położenie, powierzchnia, ludność
2.02 Bezrobocie, pomoc społeczna
2.03 Środowisko przyrodnicze
2.04 Turystyka
2.05 Zagospodarowanie przestrzenne
2.06 Gleby, rolnictwo
2.07 Wody powierzchniowe, gruntowe i podziemne
2.08 Powietrze
2.09 Gospodarka odpadami
2.10 Gospodarka wodno-ściekowa
2.11 Infrastruktura komunikacyjna, telekomunikacja, elektroenergetyka,
gazownictwo, ciepłownictwo
2.12 Zasoby mieszkaniowe
2.13 Obiekty dziedzictwa kulturowego
2.14 Gospodarka, główni pracodawcy, struktura podstawowych branż

Rozdział III ZADANIA AMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W GMINIE CIESZANÓW

Rozdział IV REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Rozdział V PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2014 

Rozdział VI SYSTEM WDRAŻANIA 

Rozdział VII   SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

* * * * * * * * *

Pełna wersja Planu do pobrania w postaci załącznika w wersji PDF

:: Załączniki do planu w przygotowaniu ::


 

Załączniki:
Załącznik343 KB