artykuł nr 1

Uchwała Nr 8/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

UCHWAŁA Nr 8/1/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2003 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Lublińcu zabudowanej budynkiem mieszkalnym 18-to rodzinnym niedokończonym oraz wielosegmentowy budynek garażowy.

 

W wykonaniu postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. Nr 13 póz. 74 z póz. Zm/ oraz art. 13 ust. l ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /jednolity tekst Dz. U. Nr. 46 póz. 543 z 2000 r./

 

Rada Miejska w Cieszanowie Uchwała:

 

§1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Cieszanów, oznaczoną w ewidencji gruntów wsi Nowy Lubliniec jako działka nr 612/7 o pow. 1.04 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym 18-to rodzinnym niedokończonym oraz działka nr 612/134 zabudowana wielosegmentowym budynkiem garażowym.

§2

Podać do publicznej wiadomości wykaz zbywanych nieruchomości poprzez wywieszenie w okresie 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Cieszanów.

§3

Wartość zabudowanych nieruchomości określi biegły rzeczoznawca posiadający uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

Ustalona wartość stanowić będzie cenę wywoławczą w przetargu.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Cieszanowie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.