artykuł nr 1

Uchwała Nr 12/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

UCHWAŁ A Nr 12/1/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2003 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego położonej w mieście Cieszanów.

W wykonaniu postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 9.1it. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. Nr 13 póz. 74 z póz . zm/ oraz art. 13 ust. l ustawy o gospdarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r./jednolity tekst Dz. U.Nr 46 póz. 543 z 2000 roku/

 

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala:

 

§1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Cieszanów, oznaczoną w ewidencji gruntów wsi Nowy Lubliniec jako działkę nr 2388/lo pow. 0.1137 ha.

§2

Podać do publicznej wiadomości wykaz zbywanej nieruchomości poprzez wywieszenie w okresie 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Cieszanów.

§3

Wartość zbywanych nieruchomości określi biegły rzeczoznawca posiadający uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

Ustalona wartość stanowić będzie cenę wywoławczą w przetargu.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.