artykuł nr 1

Uchwała Nr 13/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

UCHWAŁA  Nr 13/I/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 19 lutego 2003 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bez przetargowym z zastosowaniem bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę działki mienia komunalnego nr 125/37 o pow. 0,91 ha wraz z usytuowanym na niej budynkiem byłego przedskola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9.lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r./, art.37 ust. 2, pkt 3 w związku z art.68 ust. l, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.Nr 46 póz. 543 z 2000 roku z póz. Zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż bezprzetargową z zastosowaniem bonifikaty 99% wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę tj. działki nr 125/37 o pow. 0.91 ha wraz Z usytuowanym na niej budynkiem byłego przedszkola w Nowym Siole z przeznaczeniem dla osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą lub lecznicza oraz na cele nie związane z działalnością zarobkową.

§2

Ustala się, że jeżeli nabywca w/w nieruchomości przed upływem 10-ciu lat, licząc od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele niż wymienione wyżej musi dokonać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§6

Traci moc Uchwała Nr 39/V/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 125/37 o pow. 0.91 ha wraz z usytuowanym na niej budynkiem.