artykuł nr 1

Uchwała Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr  16/I/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie: określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i gminy Cieszanów

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26.10 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z 1982 r. z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§1

Odległość miejsc sprzedaży napojów alkoholowych nie powinna być mniejsza niż 50 m od obiektów:

1. Kultu religijnego (kościoły, kaplice, sale katechetyczne)

2. Placówek oświatowe - wychowawczych

Przy obliczaniu odległości punktu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych od miejsc i obiektów wymienionych, należy brać pod uwagę obszar mierzony od granicy obiektu zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowania, które ze względu na swój charakter uniemożliwiają dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.