artykuł nr 1

Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr22/II/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 marca 2003 r.

 

w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pastwisk mienia komunalnego.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1. pkt. l, art.18 ust.l i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późn. zm./ po zapoznaniu się ze stanowiskiem zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach:

 

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

 

§1

Opłata pastwiskowa na pastwiskach mienia komunalnego we wsiach: Dachnów, Folwarki, Niemstów. Nowy Lubliniec. Stary Lubliniec, Żuków składa się z kosztów poniesionych na

danym obiekcie.

§ 2

Do końca maja 2003 r. sołtysi winni przedłożyć wykazy zwierząt pasących się na pastwiskach mienia komunalnego.

Wykazy sołtysi mają obowiązek wywiesić na tablicy ogłoszeń w swojej miejscowości oraz przekazać tut. Urzędowi.

§3

Za wykonanie niniejszej uchwały czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Gminy i Miasta w Cieszanowie a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowej.

§4

Traci moc Uchwała Nr 1/I/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2002 r.

§5

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie i wchodzi w życie po upływie 7 dnia od daty obwieszczenia.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.