artykuł nr 1

Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr 25/II/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 marca 2003 r.

 

w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

 

Działając na podstawie art. 18 ust. l, art.45 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§1

1. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Folwarki 5m3 drewna sosnowego (do przetarcia na tarcicę) z przeznaczeniem na remont świetlicy w Folwarkach.

2. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 4m3 drewna budowlanego dla Pana Edwarda Cyrana zam. Osiedle Stary Lubliniec na remont budynku gospodarczego, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru.

3. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Nowe Sioło 5m3 drewna tartacznego (sosny) z przeznaczeniem na wykonanie stołów i ławek do Domu Strażaka.

4. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Nowe Sioło 10 mp drewna opałowego z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Siole.

5. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Chotylub 3 mp drewna opałowego na ogrzewanie świetlicy przy OSP w Chotylubiu.

6. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Dachnów 5 m3 drewna tartacznego (sosny) z przeznaczeniem na remont drzwi w Kółku Rolniczym w Dachnowie oraz 2 m3 drewna na remont mostu w Dachnowie.

7. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Kowalówka 2 m3 drewna opałowego na ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Kowalówce.

8. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Niemstów 10 m3 drewna opałowego na ogrzewanie Kościoła w Niemstowie.

9. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Stary Lubliniec 30 szt. żerdzi i 30 szt. słupków z przeznaczeniem na poprawę obrodzenia pastwisk mienia komunalnego.

10. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Stary Lubliniec 3m3 drewna tartacznego z przeznaczeniem na wykonanie ławek i stolików do Wiejskiego Domu Kultury w Starym Lublińcu.

11. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Dąbrówka 2m3 drewna opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń UG i M Cieszanów.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.