artykuł nr 1

Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 32 /III/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 25 kwietnia 2003r.

 

w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie i Gimnazjum w Dachnowie w Zespół Szkół w Dachnowie

 

Na podstawie art. 5, art. 58, art. 59 i art. 62 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r.- o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 1996 r . Nr 67 poz. 329 z późn. zm./ oraz art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./;

 

uchwala się, co następuje:

 

§1

Łączy się z dniem l września 2003 r. w Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie, Dachnów   106, 37-611 Cieszanów,

·   publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Moralewicz w Dachnowie o strukturze organizacyjnej klas I-VI z oddziałem przedszkolnym oraz

·   publiczne Gimnazjum w Dachnowie o strukturze organizacyjnej klas I-III, zwany dalej SZKOŁĄ.

§2

Do obwodu SZKOŁY należy miejscowość Dachnów.

§3

Organizację SZKOŁY określi statut, który nadany zostanie przez organ prowadzący szkołę.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dna l września 2003 r.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.