artykuł nr 1

Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr 40 /III/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 25 kwietnia 2003r.

 

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2003 roku.

 

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, pkt.10 i art.l0 i art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1996 roku, Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) 109 ust. l, art. 122,128 ust. 2 pkt. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 , poz.1014 z późn.zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§ l

W Uchwale Nr 19/11/2003 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie budżetu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany .

 

§ 2

W dziale 010 Rolnictwo kwotę wydatków 28 175 zł zastępuje się kwotą 28 569 zł,
w rozdziale Izby Rolnicze kwotę wydatków 12 940 zł zastępuje się kwotą 13 334 zł,
wydatki bieżące w wysokości 12 940 zł zastępuje się kwotą 13 334 zł.

 

§ 3

W dziale 750 Administracja publiczna wydatki w wysokości l 357 271 zł zastępuje się kwotą
l 356 877 zł,

w rozdziale 57023 Urzędy Gmin kwotę wydatków l 051 985 zł zastępuje się kwotą l 051 591 zł,

wydatki bieżące w wysokości l 036 985 zł zastępuje się kwotą l 036 591 zł, w tym wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 637 465 zł zastępuje się kwotą  637 071 zł

§ 4

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.