artykuł nr 1

Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.

Uchwała Nr 44 /V/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 maja 2003 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 rok.

 

Działając na podstawie art.18 ust 2, pkt. .4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1990 r Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami / oraz art.128 ust l i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, póz. . 1014 z późniejszymi zmianami /

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§ l

I. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 103 446 zł z następujących źródeł:

l. Zwiększenie dochodów tytułem dotacji na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa mostu drewnianego wraz z odcinkiem drogi pomiędzy Starym Lublińcem a Niemstowem -98 000 zł .

2. Dotacja z Krajowego biura wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - 5 446 zł

II. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 103 446 zł na następujące zadania:

l. Wypłatę rachunków za prace na zadaniu pn „Odbudowa mostu drewnianego wraz z
odcinkiem drogi pomiędzy Starym Lublińcem a Niemstowem 98 0000 zł,

2. Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 5 446 zł

§  2

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1,2.

§  3

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.