artykuł nr 1

Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 54/VI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 rok.

 

Działając na podstawie art.18 ust 2 , pkt. .4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1990 r Nr 13 póz. 74 z późniejszymi zmianami / oraz art.128 ust l i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, póz. . 1014 z późniejszymi zmianami /

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§ l

I. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 75 876 zł z następujących źródeł:

1.   Wpływ subwencji wyrównawczej z tytułu utraconych dochodów w podatku rolnym i leśnym   48 1 94 zł

2.   Dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na budowę sali sportowej w Nowym Lublińcu   12 000 zł,

3.   Środki na przeprowadzenie referendum - diety dla członków komisji   15 682 zł.

II. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 80 982 zł na następujące zadania:

 1. Wypłatę rachunków za zakupione nawozy na pastwiska mienia
  komunalnego - 10000 zł
 2. Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 1 5 682 zł
 3. Zakup energii do kotłowni przy uLRynek i 6-go grudnia   - 15 000 zł,
 4. Wykonanie projektu rewitalizacji Rynku   - 12 000 zł,
 5. Wypłatę rachunków za budowę sali sportowej w Nowy Lublińcu   - 12 000 zł,
 6. Zakup materiałów do bieżącej działalności oraz pokrycie kosztów awarii w
  Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu  - 7 300 zł,
 7. Zwrot kosztów podróży służbowych dyrektora szkoły w Nowym Lublińcu -   300 zł,
 8. Zakup polisy - ubezpieczenie pracowni komputerowej   -   200 zł,
 9. Zakup energii do szkoły podstawowej w Dachnowie - 4 000 zł
 10. Zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej w Chotylubiu - 2 000 zł,
 11. Wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika przedszkola - l 000 zł,
 12. Naprawa i konserwacja sprzętu oraz szkolenie pracowników w przedszkolu - l500 zł

III Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 5 106 zł z następujących zadań:

l. Zmniejszenie rezerwy budżetowej - 5 106 zł.

 

§ 2

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1,2,3.

§ 3

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.