artykuł nr 1

Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 55/VI /2003
 Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

 

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. "Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego" oraz zmian w Statucie Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. l i pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

Z dniem l września 2003 r. tworzy się zakład budżetowy pn. "Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego" z siedzibą w Cieszanowie.

§2

1. Przedmiotem działania Zakładu Dożywiania i Transportu Gminnego będzie:

1) finansowanie, planowanie, utrzymanie, organizacja oraz zarządzanie kuchnią i jadalnią zlokalizowaną w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie. Osiedle Nowe Sioło 15.

2) organizacja, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym,

3) wykonywanie zadań własnych Miasta i Gminy Cieszanów w zakresie dowożenia i dożywiania wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu działalności, a także organizację oraz zasady funkcjonowania zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego" określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

1. Zakład budżetowy pod nazwą "Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego" prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333).

2. Zakład budżetowy pod nazwą "Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego" realizuje zadania w zakresie żywienia i komunikacji w oparciu o przekazane w zarząd mienie komunalne:

1) kuchnia i jadalnia Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie, Osiedle Nowe Sioło 15,
37-611 Cieszanów.

2) trzy autobusy dowożące uczniów do szkół.

 

W załączniku nr 7 do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 22/111/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie (Dz. Urz. Wojew. Podkarpackiego Nr 17. poz. 341). wprowadza się następującą zmianę: - dodaje się jednostkę organizacyjną: ,,pkt. 14. Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego".

§5

Pozostałe postanowienia Statutu Miasta i Gminy Cieszanów stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 22'Ul/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie (Dz. Urz. Wojew. Podkarpackiego Nr 23. póz. 414) nie ulegają zmianie.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem l września 2003 roku.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.