artykuł nr 1

Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 58/VI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr 17/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 7 ust. la Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 61, poz. 707, z 2001 r. Nr 34, poz. 392 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1308, Nr 210, poz. 1 7847

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

Zmienia się § l uchwały Nr 17/11/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2002r. i nadaje się mu nowe brzmienie:

1. „Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i  Gminy Cieszanów:

1)  wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3 200 zł.

2)  dodatek funkcyjny w wysokości l 000 zł.

3)  dodatek za  wysługę lat  w  wysokości 14 %  zasadniczego wynagrodzenia  wg obowiązujących przepisów

4)  dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 13-12-2002 do 12-12-2003".

2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§2

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 13 grudnia 2002 r.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.