artykuł nr 1

Uchwała Nr 63/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 63/VII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 18 lipca 2003 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwał Rady Miejskiej w Cieszanowie

 

Nr: 45/V/2003, 46/V/2003, 47/V/2003, 48/V/2003 i 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie nadania statutów Gimnazjum w Nowym Lublińcu, Zespołowi Szkół w Nowym Lublińcu, Gimnazjum w Dachnowie, Zespołowi Szkół w Dachnowie, Zespołowi Szkół w Cieszanowie.

 

Na podstawie art. 58, ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67 póz. 329 z późn. zm./ i art. 7 ust. l, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm./, oraz § l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 96)

 

uchwala się. co następuje:

 

§1

W podstawie prawnej uchwał Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr: 45/V/2003, 46/V/2003. 47/V/2003. 48/V/2003 i 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie nadania statutów Gimnazjum w Nowym Lublińcu. Zespołowi Szkół w Nowym Lublińcu, Gimnazjum w Dachnowie. Zespołowi Szkół w Dachnowie. Zespołowi Szkół w Cieszanowie, w miejsce „§ l i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz.U. Nr 14. poz. 131 z późn. zm.)” wstawia się nowy zapis w następującym brzmieniu - § l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61. poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10. poz. 96)

 

§2

W statutach Gimnazjum w Nowym Lublińcu i Gimnazjum w Dachnowie, stanowiących załączniki do uchwal Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 45/V/2003 i 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § l ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61. póz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10. poz. 96)."

2. § l ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29. poz. 323 i Nr 128. poz. 1419. z 2002 r. Nr 46. poz. 433, Nr 155, poz. 1289 i Nr 214, poz. 1807 oraz z 2003 r. Nr 26. poz. 225),"

 

3. uchyla się § l ust. 3 pkt 6,

4. § l ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych   planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137. poz. 1155 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 337),”

5. § l ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458),”

6. § l ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„ 9) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054. z 2002 r. Nr 14. poz. 131 i Nr 127, poz. 1093 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 21)”

7. uchyla się § l ust. 3 pkt 11,

8. uchyla się § 57 ust. 3.

9. § 58 ust. l otrzymuje brzmienie:

„l. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (Quorum):

1)  połowy rodziców - w pierwszym terminie Zgromadzenia,

2) 1/3 rodziców - w drugim terminie Zgromadzenia.”

10. uchyla się § 64 ust. 2. ust. 3, ust. 4, ust. 5 oraz ust. 9,

11. § 64 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„ l. Uchwały Zgromadzenia ogółu uczniów w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki). w obecności co najmniej (Quorum):

1)  połowy uczniów - w pierwszym terminie Zgromadzenia,

2) 1/3 uczniów - w drugim terminie Zgromadzenia.”

12. uchyla się § 65.

§3

W statucie Gimnazjum w Nowym Lublińcu, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003 r. uchyla się § 105 ust. l, pkt 5.

§4

W statucie Gimnazjum w Dachnowie, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003 r. uchyla się § 91 ust. l, pkt 5.

§5

W statucie Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003 r. uchyla się § 83 ust. 1. pkt 5.

§6

W statucie Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003 r. uchyla się § 82 ust. 1.

pkt 5.

§7

W statucie Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003 r. uchyla się § 83 ust. 1. pkt 5.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2003 r.