artykuł nr 1

Uchwała Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 69/VIII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu w miejscowości Dachnów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gmin­nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz.1112) oraz art. 85 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje :

 

§1

l . Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu w miej­scowości Dachnów, który stanowi zmianę w miejscowym planie zagospodarowania prze­strzennego gminy Cieszanów uchwalonym uchwałą Nr 41/VIII/93 Rady Gminy i Miasta w Cieszanowie z dnia 26 listopada 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego z 1994 r. Nr l, poz. 4), zwanym dalej "planem" obejmującym opracowaniem obszar działek o Nr ewi­dencyjnych 1990/20 i 1990/38, położonych w miejscowości Dachnów.

2. Plan stanowią:

a) ustalenia planu zawarte w § 2 niniejszej uchwały,

b) rysunek planu w skali l : 1 000 stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały obowiązujący w zakresie wszystkich oznaczeń zastosowanych w legendzie planu.

3 . Ustalenia planu oraz rysunek planu stanowią integralną całość.

 

 

§2

Ustalenia planu:

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1. P o powierzchni 1,61 ha obejmujący obszar działek o numerach ewidencyjnych 1990/20 i 1990/38 położonych w miejscowości Dachnów przeznacza się pod przemysł. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się możliwość realizacji obiektów i urządzeń produkcyjnych, magazynowo-składowych i administracyjno - socjalnych,

b) lokalizacja projektowanych obiektów powinna być zgodna z obowiązującymi warun­kami technicznymi zabudowy i zagospodarowania terenu,

c)  ustala się wysokość zabudowy od I do III kondygnacji,

d) możliwość zachowania, rozbudowy lub zmiany usytuowania na terenie zakładu istnie­jącej stacji transformatorowej wg warunków zarządcy sieci,

e) możliwości przebudowy odcinków istniejących linii elektroenergetycznych SN prze­biegających przez teren opracowania wg warunków zarządcy sieci.

f) dostępność do terenu objętego opracowaniem z komunikacji zewnętrznej publicznej drogi wojewódzkiej Nr 866 Cieszanów - Lubaczów poprzez wewnętrzny układ komunikacyjny istniejącego zakładu przemysłowego,

g) strefa uciążliwości powinna zachować się w granicach terenu zakładu przemysłowego,

 

2. Zasady wyposażenia i obsługi terenu w elementy infrastruktury technicznej:

a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego,

b)  odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków,

c)  odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,

d) zaopatrzenie w energie elektryczną z napowietrznych lub kablowych sieci elektroenergetycznych wg warunków zarządcy sieci,

e) dostęp do sieci telekomunikacyjnej z napowietrznych lub podziemnych linii przewo­dowych po uwzględnieniu sieci istniejących w terenie i warunków podanych przez operatora sieci telekomunikacyjnej,

f) zaopatrzenie w ciepło z kotłowni własnej - (preferencje zastosowania paliw ekologicz­nych),

g) gromadzenie nieczystości stałych do szczelnych pojemników opróżnianych okresowo (wywóz nieczystości na zorganizowane wysypisko śmieci).

 

3. Ustala się stawkę procentową w wysokości 15 % służącą naliczaniu na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w przypadku ich zbycia.

§3

Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cieszanów, uchwalonego uchwałą Nr 41/VIII/93 Rady Gminy i Miasta w Cieszanowie z dnia 26 listopada 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr l, poz. 4)

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.