artykuł nr 1

Uchwała Nr 71/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 71/VIII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie: powołania zespołu, który przedstawi Radzie swoją opinię o kandydatach zgłoszonych na ławników.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§1

Powołuje się zespół w składzie:

1. Edward Batycki - Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

2. Fryderyk Zaborniak - Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

3. Czesław Mazurek - Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

który przedstawi Radzie na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.