artykuł nr 1

Uchwała Nr 73/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 73/VIII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 56/VI/2002 dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego położonej w Nowym Siole.

 

W wykonaniu postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm./ oraz art. 13 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. / Dz. U. Nr 115 poz. 741  z poźn. Zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§ l

Wprowadzić zmianę w § l Uchwały Nr 56/VI/2002 tj. zmienić zapis dotyczący powierzchni działki 90/1 położonej w Nowym Siole.

„Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość mienia komunalnego położoną w Nowym Siole oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 90/4 opow. 0.0831.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.