artykuł nr 1

Uchwała Nr 75/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 75/VIII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie: wyłonienia kandydatów na członków Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§1

Wyłonić następujących kandydatów na członków Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej:

l .Pan mgr Zdzisław Zadworny - Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

2.Pan mgr Wiesław Kudyba - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.