artykuł nr 1

Uchwała Nr 76/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.

Uchwała Nr 76/VIII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 27 sierpnia 2003r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Działając na podstawie art.48 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku /Dz.U. Nr 155 poz. 1014/

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§ l

Zaciągnąć kredyt inwestycyjny długoterminowy w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej i zakup agregatu prądotwórczego.

§ 2

Kredyt ma być zaciągnięty na okres dwu lat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

§ 3

Spłata kredytu wraz z odsetkami zostanie pokryta z dochodów budżetowych podatkowych
w latach 2004 - 2005.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.