artykuł nr 1

Uchwała Nr 77/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.

Uchwała Nr 77/IX/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 września 2003 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w roku 2003.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 póz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 109 art. 1 10 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§ l

 

Wyodrębnić wydatki w załączniku nr 2 w dziale 600 rozdział 60016 wydatki bieżące kwotę 21 593 zł z przeznaczeniem na program wieloletni p.n. drogi gminne Zadanie 1. „ Modernizacja drogi gminnej Stary Lubliniec - Niemstów". Przyjęte wydatki Uchwała nr 44/V/2003w wysokości 98 000 zł przeznaczyć na program wieloletni p.n. drogi gminne zadanie 1. Modernizacja drogi gminnej Stary Lubliniec - Niemstów którego szacunkowa wartość wyniesie 120 000 zł.

 

§ 2

 

Zmniejszyć rezerwę budżetową i przeznaczyć ją na wydatki majątkowe na zadnie Modernizacja ujęcia wody pitnej w Polance Horynieckiej II etap w wysokości 33 340 zł.

 

§ 3

Zmienić zapis w załączniku nr 6 Uchwały Rady Miejskiej nr 19/II/2003 r z dnia 19 marca 2003 r. w dziale 400 rozdział 40002 renowacja zbiorników Nowe Sioło i budowa studni i projekt ogółem 86 660 zł i przeznaczyć środki na zadanie z programu wieloletniego pn. „Modernizacja ujęcia wody pitnej w Polance Horynieckiej - II etap.

 

§ 4

Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik 1,2

 

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.