artykuł nr 1

Uchwała Nr 80/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.

Uchwała Nr 80/X/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 20 października 2003 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Cieszanów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, póz. 926 z późn. zm.) zwanych dalej "wierzytelnościami", wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2

1. Wierzytelność może być umorzona, w całości lub w części, jeżeli:

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3) ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika, albo gdy za umorzeniem przemawiają ważne względy społeczne lub gospodarcze,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. l pkt l, 3 i 4 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. l, 2 i 4 również z urzędu.

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności, należy równocześnie określić termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności. W razie niedotrzymania przez dłużnika określonego terminu umorzenie może być w całości cofnięte.

 

§ 3.

l. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi bądź gospodarczymi, na wniosek dłużnika, można odroczyć zapłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć na raty płatność całości lub części wierzytelności, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej Gminy.

2. Od wierzytelności, w stosunku do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od udzielenia ulgi do dnia upływu ustalonych terminów spłaty.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności w określonych w drodze umowy lub decyzji terminach, wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami od dnia wymagalności.

§ 4

Do umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg uprawniony jest Burmistrz Gminy

§ 5

Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych.

§ 6

Umorzenie wierzytelności, o których mowa w § 2 ust. l oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 3 ust. l, następuje:

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym - w drodze decyzji,

2) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 7

l. Wnioski o umorzenie wierzytelności lub o udzielenie ulgi w ich spłacie rozpatrują:

1) dla urzędu Gminy i Miasta - merytorycznie właściwi kierownicy komórek organizacyjnych urzędu Gminy,

2) dla pozostałych jednostek organizacyjnych - kierownicy tych jednostek.

2. Osoby, o których mowa w ust. l pkt l i 2 przedkładają Burmistrzowi odpowiedni projekt aktu prawnego, o którym mowa w § 6, wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.

3. Projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zaopiniowaniu przez Skarbnika Gminy.

§ 8

1. Osoby, o których mowa w § 7 ust. l pkt l i 2 przedstawiają Burmistrzowi sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą.

2. Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia Radzie sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą, rozszerzone o informacje wynikające ze sprawozdań, o których mowa w ust. l.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. l składane jest według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest składane według stanu:

1) na dzień 30 czerwca do 31 sierpnia danego roku,

2) na dzień 31 grudnia w terminie do 20 marca roku następnego.

5. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. l, wykazuje się narastająco od początku roku.

6. Wzór sprawozdania określa załącznik do uchwały.

§ 9

 Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg niezałatwione do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 10

 l. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała będzie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Rady Gminy i Miasta.