artykuł nr 1

Uchwała Nr 81/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 81/X/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 20 października 2003 r.

 

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2004 rok.

 

Działając na podstawie art.53 ustawy o samorządzie gminnym /Dz.U nr 13 z 1990 roku
z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały nr 55/VIII/2001 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 9 listopada 2001 roku.

 

Rada Miejska

postanawia:

 

§ l

Przyjąć do projektu budżetu założenia przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów zarządzeniem nr 31 z dnia 4 września br.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.