artykuł nr 1

Uchwała Nr 83/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 83/X/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 20 października 2003 r.

 

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 160 § l ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001 Nr 98, póz. 1070 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

stwierdza

 

§1

wybór na ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie następujących osób:

1. Pani Stanisława Hawryluk, zam. Nowe Sioło 2/13

2. Pan Antoni Cencora, zam. Dachnów 292 a

3. Pani Krystyna Skibicka, zam. Osiedle Stary Lubliniec 15/7

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§3

Szczegółowe wyniki wyborów określa protokół Komisji Skrutacyjnej stanowiący zał. nr l do uchwały.