artykuł nr 1

Uchwała Nr 87/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 87/X/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 20 października 2003 r.

 

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki mienia komunalnego położonej w mieście Cieszanowie .

 

W wykonaniu postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142 tekst jednolity, poz. 1591/ oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz.543 z 2000 roku.

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala:

§ l

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /na poszerzenie własnej działki/ nieruchomość stanowiącą własność Gminy Cieszanów , oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Cieszanów jako działka nr 2231/2 o pow. 0.0776 ha .

§2

Podać do publicznej wiadomości wykaz zbywanych nieruchomości poprzez wywieszenie w okresie 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Cieszanów.

§3

Wartość zbywanej nieruchomości określi biegły rzeczoznawca posiadający uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Cieszanowie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.