artykuł nr 1

Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

 

UCHWAŁA Nr 88/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w 2003 roku.

 

Działając na podstawie art. i 8 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1 990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z późń zmianami / art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1 998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155. poz 1014 z późń. zmianami /

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

 

§ l

 

I Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 96 039 zł z następujących źródeł.

1 .Środki ze starostwa na utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych - 6 960 zł,

2 Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dożywianie uczniów   - 20 000 zł,

3.Wpływy z tytułu sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt   - l 000 zł,

4. Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich   - 2 500 zł.

5.Wpływy z tytułu oświetlenia klatek schodowych -   l0 000 zł,

6.Wpływy z tytułu usług CO -   20 000 zł,

7.Wpływy za ścieki z osiedla Stary Lubliniec   - 6 000 zł,

8.Wpływy z tytułu różnych opłat budowlanych - 4 000 zł,

9.Wpływy t tytułu odsetek bankowych -   4 000 zł

10. Wpływy z podatku od spadków i darowizn -   5 000 zł,

 

II .Wpływy z usług dowożenia uczniów   - 6 579 zł

12.Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na doposażenie świetlic -   10 000 zł,

U Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 179 639 zł na następujące zadania :

l Opłatę rachunków za dopłatę do materiału siewnego  -   3 050 zł,

2.Opłatę rachunków za dopłatę do inseminacji - 390 zł,

3 Opłatę rachunków za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 500 zł.

4. Dopłata do budowy chodnika w Kowalówce   - 6 000 zł,

5.Zakup materiałów do remontu budynków czynszowych   -   17 024 zł.

6.Zakup opału do ogrzania pomieszczeń budynków czynszowych   -   25 000 zł.

7.Opłatę rachunków za wyceny składników majątkowych -   17 000 zł.

8.Opłlatę rachunków za remonty budynków czynszowych - 15 000 zł.

9.Opłatę polisy za ubezpieczenie budynków czynszowych - 850 zł,
10. Wypłatę rachunków za wynajem środków transportu /wyjazdy radnych w teren/ - 4000 zł,

11 .Zwrot kosztów podróży służbowych zagranicznych /radni i pracownicy urzędu/ - 3 950 zł.

12 Wypłatę dodatków mieszkaniowych - 26 000 zł,

13.Wypłatę rachunków za projekt hydroforni  - 12 340 zł,

14.Utrzymanie szkolnych schronisk młodzieżowych - 6 960 zł,

15.Wypłatę rachunków za dożywianie dzieci   - 20 000 zł,

16. Wypłatę rachunków za ocieplenie szkoły w Dachnowie -   6 241 zł,

17.Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla parowników przedszkoli  - 5 334 zł,

18.Wypłatę rachunków za remont i doposażenie świetlic -  l O 000 zł

 

III. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 83 600 zł z następujących zadań :

l .Wypłatę rachunków za budowę kanalizacji burzowej na osiedlu AK -   83 600 zł

§ 2

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1,2.3

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.