artykuł nr 1

Uchwała Nr 90/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 90/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 z późnymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych Monitor Polski Nr 51 poz. 804.

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§1

 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych w wysokości:

l) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od lm2 powierzchni 
- 0,50 zł

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- od l ha powierzchni -   3,41 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-od lm2 powierzchni  
- 0,25 zł

 

2) od budynków lub ich części:

a)   mieszkalnych- od lm2 powierzchni użytkowej -   0,42 zł

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od lm2  powierzchni użytkowej 15,00 zł

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od lm2 powierzchni użytkowej
- 6,49 zł

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od lm2 powierzchni użytkowej   - 3,49 zł

e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od lm2 powierzchni użytkowej   - 4,16 zł

3) od budowli - 2 %  ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. l pkt.3 i ust.3-7

 

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§4

Traci moc Uchwała Nr 8/II/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od l stycznia 2004 r.

§6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.