artykuł nr 1

Uchwała Nr 92/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 92/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust l  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych   ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn zm. )

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)   grunty, budynki, budowie zajęte na cmentarze z wyjątkiem zwolnionych ustawowo

2)   grunty, budowle, budynki zajęte pod działalność statutową ochotniczych straży pożarnych,

3)   grunty, budowle, budynki zajęte pod działalnością sportową prowadzoną przez kluby i stowarzyszenia

4)   grunty, budowle, budynki zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury.

5)   budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta t Gminy Cieszanów.

§3

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§4

Traci moc Uchwała Nr 9/II/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr 32/111/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 3 ł grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od dnia l stycznia 2004 r.

§6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.