artykuł nr 1

Uchwała Nr 96/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 96/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /1. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje

§1

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.