artykuł nr 1

Uchwała Nr 97/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 97/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

w sprawie : uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003 - 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz art. 21 ust 1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. „O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” ( Dz. U. Nr 71 poz. 733).

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje :

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy od 15.12.2003 roku do 15.12.2008 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy, w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki:
Załącznik Nr 1148 KB