artykuł nr 1

Uchwała Nr 100/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 100/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

w sprawie:

ustalenia godzin otwarcia placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych ze sprzedażą napojów alkoholowych

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. XII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy ( Dz. U. z dnia 5 lipca 1974r poz. XII z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia co następuje

 

§1

Ustala się godziny otwarcia placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych ze sprzedażą napój ó w alkoholowych:

  • placówki handlu detalicznego od godziny 6 00- 22 00
  • zakłady gastronomiczne od godziny 6 00 – 23 00 ,w piątki i soboty od 6 00 – 1 00  dnia następnego

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji ds. Oświaty i Kultury Rady Miejskiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego