artykuł nr 1

Uchwała Nr 2/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 2/I/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 lutego 2003r.

 

o zamiarze utworzenia Gimnazjum w Nowym Lublińcu i połączeniu Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu i Gimnazjum w Nowym Lublińcu w Zespół Szkół w Nowym Lublińcu

 

Na podstawie art. 5, art. 58, art. 59 i art. 62 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r.- o systemie oświaty / t.j. Dz. U. z 1996 r . Nr 67 poz. 329 z późn. zm./ oraz art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./;

uchwala się, co następuje:

 

§1

Zamierza się:

1.   Założyć z dniem l września 2003 r. publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu, Nowy Lubliniec 75, 37-612 Stary Lubliniec, o strukturze organizacyjnej klas I-III.

2.   Połączyć z dniem l września 2003 r. w Zespół Szkół w Nowym Lublińcu, Nowy Lubliniec 75, 37-612 Stary Lubliniec

  • publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Lublińcu o strukturze organizacyjnej klas I-VI z oddziałem przedszkolnym oraz
  • publiczne Gimnazjum w Nowym Lublińcu o strukturze organizacyjnej klas I-III.

 

§2

Do obwodu Zespołu Szkół w Nowym Lublińcu należeć będą: miejscowość Nowy Lubliniec, miejscowość Stary Lubliniec, Osiedle Nowy Lubliniec oraz Osiedle Stary Lubliniec.

§3

Organizację Zespołu Szkół w Nowym Lublińcu określi statut, który nadany zostanie przez organ prowadzący szkołę.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.