artykuł nr 1

Uchwała Nr 1/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 1/I/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 lutego 2003r.

 

o zamiarze utworzenia Gimnazjum w Dachnowie i połączeniu Szkoły Podstawowej w Dachnowie i Gimnazjum w Dachnowie w Zespół Szkół w Dachnowie

 

Na podstawie art. 5, art. 58, art. 59 i art. 62 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r.- o systemie oświaty / t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm./ oraz art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./;

 

uchwala się, co następuje:

 

§1

Zamierza się:

l . Założyć z dniem l września 2003 r. publiczne Gimnazjum w Dachnowie, Dachnów 106,
37-611 Cieszanów, o strukturze organizacyjnej klas I - III.

2. Połączyć z dniem l września 2003 r. w Zespół Szkół w Dachnowie, Dachnów 106,
37-61 1 Cieszanów:

·   publiczną Szkołę Podstawową w Dachnowie o strukturze organizacyjnej klas I-VI z oddziałem przedszkolnym oraz

·   publiczne Gimnazjum w Dachnowie o strukturze organizacyjnej klas I-III.

§2

Do obwodu Zespołu Szkół w Dachnowie należeć będzie miejscowość Dachnów.

§3

Organizację Zespołu Szkół w Dachnowie określi statut, który nadany zostanie przez organ prowadzący szkołę.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.