artykuł nr 1

Uchwała 30/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 30/III/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 grudnia 2002r.

 

w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

 

Działając na podstawie art. 18 ust. l, art.45 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

Postanawia

 

§1

1. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Chotylub 2,5m3 użytku tartacznego (sosny) z przeznaczeniem na budowę mostu na rzece Brusienka (droga gminna Chotylub - Nowe sioło).

2. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Nowy Lubliniec 3m3 drewna opałowego z przeznaczeniem dla Biblioteki w Nowym Lublińcu.

3. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Dachnów 10m3 drewna opałowego dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Dachnowie

4. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Dachnów 2 m3 drewna opałowego dla WDK w Dachnowie.

5. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Żuków 8m3 drewna opałowego z przeznaczeniem dla świetlicy w Żukowie.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń UMiG Cieszanów.