artykuł nr 1

Uchwała 23/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

UCHWAŁA NR 23/III/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 grudnia 2002 r.

 

w sprawie powołania Sekretarza Urzędu Gminy i Miasta Cieszanów

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§1

Powołać Pana Wiesława Kudybę na stanowisko Sekretarza Urzędu Gminy i Miasta Cieszanów.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia