artykuł nr 1

Uchwała 18/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 18/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie ustalenia opłat targowych

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /jednolity tekst - Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 19 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§1

1.   1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży we wszystkich miejscach, w których prowadzony jest handel: w dzień targowy, tj. w każdy wtorek

    1. z ręki, koszy i stoisk ..............................................................................  8 zł,
    2. z wozów, przyczep i pojazdów samochodowych ................................. 15 zł.

2.   Ustala się wysokość jednorazowej stawki opłaty targowej dla jednostek skupujących żywiec w wysokości................................................................................................  30 zł.

 

§2.

1. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży we wszystkich miejscach, w których prowadzony jest handel we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem dnia targowego, tj. wtorku:

a ) z ręki, koszy i stoisk .................................................................................. 4 zł,

b) z wozów, przyczep i pojazdów samochodowych ...................................... 8 zł.

2. Ustala się wysokość stawki dziennej opłaty targowej za handel w dni świąteczne od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 20 zł za stoisko o powierzchni do 4 m2 w poszczególnych miejscowościach: Dachnów, Stary Lubliniec, Niemstów, Nowe Sioło, Chotylub, Cieszanów (jarmarki, itp.)

§3

Zarządza się pobór opłat, o których mowa w § l, 2 w drodze inkasa. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta za inkaso w wysokości 20 % od pobranej gotówki.

§4

Traci moc Uchwała Nr 78/IX/99 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia opłat targowych

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Cieszanowie.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§7

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.