artykuł nr 1

Uchwała 16/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 16/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta Cieszanów.

 

W wykonaniu postanowień art. 4 ust. l ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

§1

Upoważnić Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie do wykonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy w stosunku do Burmistrza Gminy
i Miasta Cieszanów, z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2002 roku.