artykuł nr 1

Uchwała 15/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 15/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie ustalenia diet za udział w pracach Rady i jej organach.

 

Na podstawie art. 25, ust. 4,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

Postanawia

 

§1

1.   Ustalić dietę miesięczną dla radnych w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.   Ustalić dietę miesięczną dla Przewodniczących Komisji w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

3.   Ustalić dietę miesięczną dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

4.   Ustalić dietę miesięczną dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

§2

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji, w posiedzeniu Komisji Rady nastąpi potrącenie w wysokości 1/3 miesięcznej diety.

§3

1.   Za usprawiedliwioną uważa się nieobecność wynikłą wyłącznie z powodu uczestnictwa w naradach, szkoleniach oraz wykonywania innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego.

2.   Radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność nie później niż w ciągu 2 dni od dnia odbytego posiedzenia lub sesji.

3.   Osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności jest:

a.)  Przewodniczący Rady dla Radnych i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej

b.)  Zastępca Przewodniczącego Rady w stosunku do nieobecności Przewodniczącego Rady.