artykuł nr 1

Uchwała 14/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 14/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 


sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, póz. 984) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 i Nr 200, póz 1683)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

§1

Ustala się wysokość stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

1) za spisanie testamentu w Urzędzie 50,00 zł

2) za spisanie testamentu w miejscu zamieszkania 60,00 zł

3) za w/w czynności należność płatna w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Cieszanowie lub u odpowiedzialnego pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Cieszanowie biorącego udział przy spisaniu testamentu w dniu jego spisania.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§5

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.