artykuł nr 1

Uchwała 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 9/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113. poz. 984) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84 i Nr 200 poz. 1 683)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)   nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo działalności gospodarczej

2)   nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej

3)   budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym

4)   pozostałe budynki nie użytkowane przez osoby utrzymujące się z emerytur i rent,
a będące ich własnością.

 

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§3

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§4

Traci moc Uchwała Nr 67/1X72001 Rady Miejskiej w Cieszanowie z 14 grudnia 2001r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie w 2003 r.

§6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.