artykuł nr 1

Uchwała 6/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała 6/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

 

Działając na zasadzie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz.431 , z 1994 r Nr l poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, póz. 272 i Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, póz.. 681, z 2001 Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200.poz.1680)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje

 

§1

Obniża się cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego do wysokości 31,00 zł

za l q która będzie obowiązywać w 2003 roku.

§2

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. określoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2002 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. / Monitor Polski Nr 48 póz. 710 / obniża się z kwoty 35,64 zł za l q do kwoty 31,00 zł za l q.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§4

Traci moc uchwała Nr 53/VIII/2001 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 9 listopada 2001 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do należnego podatku w 2003 roku.

§6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.