artykuł nr 1

Uchwała Nr 16/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 16/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004r.

 

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie gminy i miasta Cieszanów.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia co następuje:

 

§1

Określa się zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie gminy ł miasta Cieszanów zgodnie z załącznikiem do mniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.