artykuł nr 1

Uchwała Nr 12/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 12/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004r.

 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu Radnego.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

Stwierdza

 

§1

Wygaśnięcie mandatu Radnego Pana mgr Stanisława Kędziora w okręgu wyborczym Nr 6
w Nowym Sicie, w związku ze złożoną rezygnacją z powodu sprawowania obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie.

 

§2

Wniosek o rezygnację z funkcji Radnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.