artykuł nr 1

Uchwała Nr 9/II/2004 z dnia 11 lutego 2004r.

Uchwała Nr 9/II/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 11 lutego 2004r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów do podpisania umowy o współpracy z gminami partnerskimi.

 

Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§1

1.   Rozpocząć współpracę z gminami partnerskimi: Diosd (Węgry) i Capannoli (Włochy).

2.   Udzielić pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów mgr Zdzisławowi Zadwornemu do podpisania umów o współpracy z ww. gminami.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.