artykuł nr 1

Uchwała Nr 7/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 7/I/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 stycznia 2004r.

 

w sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 7 ust. la Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 61, poz. 707, z 2001 r. Nr 34. poz. 392 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1308, Nr 210, poz. 17847

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

Przyznaje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

§2

Realizację uchwały zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Cieszanów a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 13 grudnia 2003 r. do 12 grudnia 2004r.